Information in English below

 

Van onze kraamverzorgende wordt momenteel veel gevraagd en ook wij voelen de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo anderen in gevaar te brengen. Daarom hebben wij enkele maatregelen moeten treffen.

 

Geen kraamvisite tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende!

Tot en met 6 april 2020 mag er geen visite komen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende, zo beperken we het risico. Wij begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is maar we hebben voor nu geen andere keuze. Laten we goed voor elkaar zorgen. We vertrouwen op jullie begrip.

 

Inzet medewerkers

Goed om te weten: Kraamzorg De Ervaring levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je van ons gewend bent, we zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Mocht een kraamverzorgende van ons in een risicogebied zijn geweest, contact hebben gehad met iemand met (verdenking van) het coronavirus of zelf symptomen hebben, dan wordt zij voorlopig niet ingezet voor zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s door onvoldoende personele capaciteit piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Wij vragen bij inzet of er contacten in jouw omgeving met koorts en luchtwegklachten zijn en/of positief getest zijn op het coronavirus.

 

Intakes

Naar aanleiding van de nieuwste berichtgeving over het coronavirus hebben wij besloten om de intakegesprekken aan huis om te zetten naar telefonische intakegesprekken. Zo proberen we te voldoen aan de oproep van de overheid/RIVM om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Mocht jouw intakegesprek al gepland staan, of ben je binnenkort rond de 7 maanden zwanger, dan neemt een van onze kraamverzorgende op korte termijn telefonisch contact met jou op voor het maken van een telefonische intakegesprek.

 

Tips om besmetting te voorkomen – ook voor je kraamvisite!

  • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
  • Houd afstand als mensen hoesten of niezen
  • Schud geen handen; felicitatiezoenen worden ook afgeraden. En dat levert natuurlijk gekke situaties op wanneer je net een kindje hebt gekregen en iedereen je komt feliciteren! Onze kraamverzorgende zal dus ook geen hand geven ter begroeting of afscheid.

 

Verloskundigen

Op 14 maart is door de verloskundigen besloten om verschillende aanpassingen door te voeren om de verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. De aanpassingen van de verloskundigen vind je in de “Informatiebrief clienten Coronavirus”.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

 

Met vriendelijke groet,

Team Kraamzorg De Ervaring

 

eerste uren thuis

___________________________________________________________________________________

English

A lot is being asked of our maternity nurses at the moment. We have a social obligation to not become infected and to make sure we don’t put others at risk. Therefore, we have decided to take the following precautions:

 

No family or friends visiting while the maternity nurse is present!
To reduce risk, there will be no family or friends visiting while the maternity nurse is present. We understand this is a drastic measure but at the moment we have no other choice. We need to take good care of each other. We trust you will understand.

 

Personnel at work

Good to know: Kraamzorg De Ervaring will still deliver the same quality of care as before. We are – and always have been – very aware of maintaining a good standard of hygiene. We are in close contact with the RIVM and GGD and follow the RIVM advice given to the Dutch government on prevention and control of  infectious diseases. We immediately inform our clients and maternity nurses when guidelines change or when special measures (on a national or regional level) are being taken.
If one of our nurses has been in a high risk area, or in touch with someone (suspected of) coronavirus infection or displaying symptoms herself, then she will temporarily not be scheduled to provide care. This means that in some regions policies for peak times may have to be implemented due to insufficient staffing levels. Should this be necessary, available maternity nurses will be evenly distributed among all maternity families. We will ask whether you have been in contact with anyone with a fever, respiratory symptoms and/or have tested positive for coronavirus.

 

Intakes

In order to meet the government/RIVM requirements to work from home wherever possible, we have decided to turn home visits into phone appointments. If you already have an appointment, or will soon be seven months pregnant, then you will soon be called by Kraamzorg De Ervaring to make an appointment for a telephone interview.

Tips to prevent contamination  – also for your maternity visits

  • Wash your hands regularly with soap for at least 20 seconds or use an alcohol-based

hand sanitiser.

  • When coughing and sneezing, cover your mouth with your flexed elbow or a tissue.
  • Use paper tissues when you sneeze.
  • Keep a distance when other people are coughing or sneezing.

 

  • Do not shake hands and do not kiss. Unusual situations will occur because everyone will want to congratulate you on having your baby! Our maternity nurse will not shake hands to say hello or goodbye.

 

Midwives
On 14 March, midwives decided to continue implement a number of precautions to minimize the spread of the virus. You will find these in the “Letter to our clients about Coronavirus”.

 

More information?

For more information please refer to the RIVM website: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. You can also call the special telephone number 0800 – 1351. Are you worried or do you worry whether you have symptoms? Please contact your doctor or GP.

 

Kind regards,

Team Kraamzorg De Ervaring

 

first hours at home