Kraamzorg De Ervaring, gevestigd aan Akkerstraat 3b. 5255 AP Herpt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contract gegevens:

Kraamzorg De Ervaring

https://www.kraamzorgdeervaring.nl

Akkerstraat 3b. 5255 AP Herpt

info@kraamzorgdeervaring.nl

tel: 06 1320 4260

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Kraamzorg De Ervaring verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maat van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • burgerservicenummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kraamzorgdeervaring.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Kraamzorg De Ervaring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het afhandelen van een betaling
 2. u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. om goederen en / of diensten bij u af te leveren
 4. de wettelijke verplichting naar de belastingdienst
 5. op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 

Kraamzorg De Ervaring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.

 • Persoonsgegevens 15 jaar
 • personalia 15 jaar
 • adres 15 jaar

 

dit is in verband met het Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

 

Kraamzorg De Ervaring verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kraamzorg De Ervaring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of schriftelijk naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kraamzorgdeervaring.nl

Om er zeker van de zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan , vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

Kraamzorg De Ervaring zal zo snel mogelijk , maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kraamzorg De Ervaring wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kraamzorg De Ervaring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kraamzorgdeervaring.nl

Kraamzorg De Ervaring heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoongegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals Firewall en Virusscanner
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u dien aan de adresbalk HTTPS en het hangslotje in de adresbalk.